top of page

《海外诗人》理事名单

Updated: Oct 26, 2022


4 views0 comments

Recent Posts

See All

狂草摇滚 《三八节畅想》

狂草摇滚 《三八节畅想》 《汇十四章》 费立强原创 笔名江侃大山 野草 《一》三八问节 风怡诗澜三八问,闺房静舞花艳韵。 淋词妙笔施清照,出塞为朝献昭君。 踏月仙女遨太空,降龙杨家桂英神。 巾帼吟乐歌谁节,唱响风月春美人。 《二》晨报晨 春水荡漾海一寸,远山送绿丈青云。 燕欢绿柳鸣竹笛,朝霞展彤酬风晨。 《三》春咏春 曦散晨雾新,小城洗烟云。 风波海荡漾,延续满院春。 《四》西江月空感叹 时空似画

Comments


bottom of page